MÜDÜRLÜKLER

Sosyal Yardım İşleri Müdürü

Nevzat HARTOMACIOĞLU
Tel: 0 (216) 600 0 600 dahili:1143
Eposta: nevzathartomacioglu@cekmekoy.bel.tr


Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olup; 1998'de İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İ.E.T.T Genel  Müdürlüğü’nde memuriyete başladı. İ.E.T.T Genel Müdürlüğü'nde değişik birimlerde çeşitli görevlerde bulundu. Görev süresince çok sayıda projede görev aldı. 2009 yılında Sancaktepe İlçe Belediyesine naklen atandı. Sancaktepe Belediyesinde sırasıyla Kurucu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Başkan Yardımcılığı ve Sosyal Yardım İşleri-Sağlık İşleri Müdürlüğü’ nü birlikte yürüttü Bu süre içerisinde Aş Evi, Sevgi Mağazası, EDEV (Engelli dinlenme evi), Kariyer merkezi, sokak hayvanları bakım ve Rehabilitasyon merkezi gibi çok sayıda projenin üretilmesi ve hayata geçirilmesini sağladı. 2015 tarihinde Çekmeköy İlçe Belediyesi’ne naklen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak atandı. Medya iletişimi, sosyal medya ve halkla ilişkiler alanlarında; Çekmeköy Web Tv, Çekmeköy Çocuk Dergisi, Teneffüs Gençlik Dergisi, Çekmeköy Haber Bülteni ve Çekmeköy’e Hoş Geldiniz gibi birçok projeyi hayata geçirdi. Aylık olarak çıkarılan Çekmeköy Haber Bülteni Teneffüs Gençlik Dergisi ve Çekmeköy Çocuk Dergisi’nin Genel Yayın Koordinatörlüğü’nü yaptı. Kendi alanında yapmış olduğu çalışmalarla Çekmeköy Belediyesi’nin birçok Ödül almasına katkı sağladı. 05.07.2019 tarihinde Çekmeköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğüne atandı.  Kariyeri ile ilgili birçok seminer ve eğitim aldı. Çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu üyesi olup; bir dernek başkanı ve iki dernekte de yönetim kurulu üyesidir.  İngilizce bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.    

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

İdari İşler Birimi:

 • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları çerçevesinde belediyemizin misyonu, vizyonu ve temel değerleri kapsamında iş ve işlemleri mevzuat gereği yerine getirmek.
 • Müdürlükle ilgili gelen resmi evrakları kayda almak, gerekli işlemler yapıldıktan sonra dosyalamak ve arşivlemek,
 • Müdürlükle ilgili resmi yazışmalar yapmak,
 • Müdürlükle ilgili mal ve hizmet alımıyla ilgili şartname oluşturmak,
 • Müdürlükle ilgili mal ve hizmet alımıyla ilgili gerekli onayları alarak Belediye Satın Alma ve İhale bürosuna göndermek,
 • Aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlamak,
 • Müdürlüğün görev ve yetki alanları ile ilgili stratejik plan yapmak,
 • Stratejik plana bağlı performans hedeflerini belirlemek ve takip etmek,
 • Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,
 • Personellerin işe giriş, çıkış, izin ve disiplin işlerini yürütmek,
 • Personellerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışma ortamlarını iyileştirme yapmak, çalışma ile ilgili araç ve gereçlerini temin etmek,
 • Müdürlük çalışma ve yapılandırmaları ile ilgili Başkan’a teklif ve öneri sunmak.
 • Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun Başkan, Başkan Yardımcısı ve müdürün vereceği diğer talimatları yerine getirmek.

Sosyal Yardım Birimi;

 • Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği çerçevesinde tespit olunan ailelerin ayni ve nakdi yardım yapılması işlemlerini yürütmek, Belediye Başkanının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, İlçe sınırları dahilinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların envanterini çıkarır,
 • Sosyal yardım ve hizmet başvuruları vatandaşların şahsen veya ihbarla kayıtları alınır,
 • Meslek elemanları (Sosyolog, Sosyal Çalışmacı vb.) aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların ikametlerine ziyaretler yapılarak ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını tespit eder, ihtiyaçları doğrultusunda şahıs ve ailelere uygun sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin tespitlerini yapar,
 •  Meslek Elemanları hane ziyaretleri ve araştırmaları sonucunda Sosyal İnceleme Raporu hazırlar,
 • Sosyal İnceleme Raporları doğrultusunda Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu sekretaryası tarafından hazırlanan dosyalar görüşülmek üzere kurula sunulur,
 • Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülen ayni-nakdi, medikal yardımları veya uygun görülmeyen dosyalar ret olmak üzere karara bağlar,
 • Kendi yiyeceklerini yapamayan yaşlı, hasta, yatalak ve engelli vatandaşların sıcak yemek veya kahvaltı ihtiyaçlarını karara bağlar ve yiyeceklerin zamanında ulaşmasını sağlar
 • Ayni yardımların vatandaşlara ulaştırılması konusunda İdari İşler şefi ile koordineli çalışarak ihtiyaçların zamanında ulaşmasını sağlar.
 • Nakdi yardımların zamanında ulaştırılması için Mali Hizmetler Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapar ve ilk ödemeler için Nakit Elden Ödeme sorumlusunun ödemeleri yapmasını sağlar. Banka ödemeleri için Mali Hizmetler Müdürlüğünden ödeme tarihlerine göre ödemesinin takibini yapar.
 • İlçede ikamet eden engelli vatandaşlar tespit edilir ve imkanlar ölçüsünde çeşitli medikal (hasta yatağı, manuel ve akülü tekerlekli sandalye vb.) yardımlar verilir,
 • İhtiyaç sahibi vatandaşların gündelik temel gereksinimlerini karşılanması için sosyal yardımlarda bulunur,
 • Sosyal yardım uygulamalarını ihtiyacı olan tüm ilçe halkına ulaştırması sağlanır ve bunlarla ilgili veri tabanı oluşturulur,
 • İhtiyaç sahibi öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonrasında belirler ve kırtasiye seti yardımı yapılmasını sağlar,
 • Sosyal yardımlar için gönüllü kuruluşlar, STK’lar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunulur, ortak projeler üzerinde çalışılır, ortak çalışma alanları oluşturulur,
 • Muhtaç asker ailelerine 4109 sayılı Kanununa kapsamında yardım yapılmasına ilişkin, başvuruları alır,
 • Askerin silahaltına alınışı ve tahmini terhis tarihi hakkında yeterli bilgiye ulaşabilmek için;  Askerlik Şubesi Başkanlığı ile gerekli yazışmaları yapar,
 • Asker ailesi hakkında, Muhtarlık tahkikat formu ve Zabıta Müdürlüğü Tahkikat formu ile incelemeler yapılmasını sağlar,
 • Dosyası tamamlanan asker ailesinin yardıma alıp almayacağı hususunda karar alınması için Başkanlıktan makamından onay alınarak Encümene havale edilir,
 • Kabul edilen dosyalar için ödeme emri hazırlar ödemesi yapılmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir, ret edilen dosyalar ise başvuru sahibine posta yoluyla gönderilir.  Müdürlükte kalan nüshası arşive kaldırılır.
 • İstihdam Birimi; iş arayanların iş başvurularını alır. İşverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda eşleştirme yapar ve vatandaşı yönlendirir,
 • İlçe Sınırları İçerisinde ikamet eden ve sünnet olmayan çocuklara toplu sünnet organizasyonu düzenler.

Sosyal Hizmet Birimi;

 • Belediye Engelliler Birimi; engelli ve engelli ailelerine yönelik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütür. İlçe dahilinde engelliler envanterini çıkarır. Engellilere yönelik, Sosyal ve Kültürel programların organizasyon ve duyurusunu yapar ve katılımlarını sağlar,
 • Engelli vatandaşlarımızın diğer kamu kurum ile kuruluşlarında ki iş ve işlemlerini yapabilmeleri için engelli taşıma servisi yapılır,
 • İhtiyaç sahibi Engelli vatandaşlarımıza Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu Kararı ile çıkan medikal yardım tutanaklarını hazırlar ve dağıtılması için lojistik destek şefi ile koordineli çalışarak ihtiyaçların zamanında ulaşmasını sağlar.
 • Sosyal Hizmetler; aile, kadın, çocuk, genç ve yaşlılara yönelik eğitim,  psikolojik danışmanlık hizmetlerini yürütür, rehabilitasyon yönlendirilmesi çalışmalarını yapar ve organizasyonlar düzenler,
 • İlçemizde ikamet eden yaşlı, hasta, engelli ve evde temizlik yapabilecek kimseleri bulunmayan vatandaşlarımıza evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti sunulur.

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-
(1) Bu yönetmeliğin amacı; Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün kuruluşunu, organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
Madde 2-
(1) Bu Yönetmelik; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve birimlerinin, organizasyon, görev, çalışma esas ve usulleri ile personelin yetki, görev ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak
Madde 3-
(1) Bu Yönetmelik;

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 4. 4857 sayılı İş Kanunu,
 5. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 6. 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu,
 7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
 8. 4109 Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun ve tabi olduğu sair mevzuat ile bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan tüzükler, Belediye Başkanlığı Genelgesi, talimatlara ve bildirimlerine tabi olduğu diğer mevzuatlarına dayanılarak hazırlarmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Başkan Yardımcısı: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısı’nı,
 2. Başkan: Çekmeköy Belediye Başkanı’nı,
 3. Belediye: Çekmeköy Belediyesi’ni,
 4. Meclis: Çekmeköy Belediye Meclisi’ni,
 5. Müdür: Sosyal Yardım İşleri Müdürü’nü
 6. Müdürlük: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü
 7. Personel: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı, memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer tüm personeli,
 8. Şef: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Şefi’ni
 9. Yönetmelik: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğini ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan;

 1. Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç - gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araçları gibi sosyal inceleme raporuyla müracaatının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımlarını,
 2. Nakdi Yardım: Sosyal inceleme raporu sonucunda müracaatçının ihtiyacına göre verilecek para yardımlarını,
 3. Sosyal Yardım: Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan ayni ve nakdi yardımlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

Kuruluş
Madde 5-
(1) Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 22/04/2006 tarihli 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Kararı” gereğince, Çekmeköy Belediye Meclisinin 02/03/2011 tarih ve 010-06/216 numaralı kararı ile kurulmuştur.

Teşkilat
Madde 6-
(1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Personel ve Teşkilat Yapısı aşağıda belirtilen şekildedir:

 1. Müdür,
 2. Şef,
 3. Müdürlük Kalemi,
 4. Memur,
 5. Sözleşmeli Personel,
 6. İşçi Personel,
 7. Diğer personel.

(2) Müdürlüğün Teşkilat Yapısı aşağıdaki belirtilen şekildedir:

 1. Sosyal Yardım Birimi:
  1. Alan Araştırma ve İnceleme Masası,
  2. Yardım Komisyonu Sekreterliği,
  3. İzleme ve Değerlendirme Masası,
  4. Asker Ailesi Yardımı.

 2. Sosyal Hizmet Birimi:
  1. İstihdam Masası –İŞKUR,
  2. Belediye Engelliler Masası (BEM),
  3. Hayır Çarşısı Hizmeti
  4. Aile Danışmanlık Merkezi,
  5. Çocuk Hizmetleri,
  6. Kadın Hizmetleri,
  7. Yaşlı Hizmetleri,
  8. Hoşgeldin Bebek Hizmetleri,
  9. Taziye Hizmetleri.

Bağlılık
Madde 7-
(1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8-
(1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 1. Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilçe sınırları dahilinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların envanterini çıkarır, gerekli sosyal yardımları yapar ve sosyal hizmetleri sunar.
 2. Belediye veya ilçe sınırları içerisinde yaşayan, sosyal ve ekonomik yoksunluk içeresinde bulunan ve desteklenmesi gereken ihtiyaç sahibi çocuk, genç, kadın, yaşlı, engellilere ve asker ailelerine yönelik sosyal yardım ve sosyal hizmetleri gerçekleştirir.
 3. Meslek elemanları aracılığı ile ev ziyaretleri yaparak ilçe halkının sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve psikolojik durumlarına yönelik inceleme raporu tutar, ihtiyaçları doğrultusunda birey ve ailelere uygun sosyal yardım ve sosyal hizmetleri alabilmeleri için yönlendirir.
 4. İlçede ikamet eden engelli vatandaşları tespit ederek imkânlar ölçüsünde çeşitli sosyal hizmet ve medikal yardımlarını temin eder, servis hizmetlerini sağlar.
 5. Yapılan sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili veri tabanı oluşturur.
 6. Belediye veya ilçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye, sorunlarını çözmeye yönelik plan ve projeler üretir, uygular ve takibini yapar.
 7. Sosyal yardım ve hizmetler için gönüllü ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunur, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturur.
 8. Muhtaç asker ailelerine 4109 sayılı kanuna istinaden yardım yapılmasına ilişkin işlemleri yürütür.
 9. Müdürlükle ilgili gelen resmi evrakları kayda alarak dosyalar.
 10. Müdürlükle ilgili yazışmaları gerçekleştirir.
 11. Müdürlükle ilgili mal ve hizmet alımıyla ilgili şartname oluşturur.
 12. Müdürlükle ilgili mal ve hizmet alımlarıyla ilgili gerekli onayları alarak, Belediye Satın Alma ve İhale Bürosuna gönderir.
 13. Aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlar.
 14. Müdürlüğün görev ve yetki alanları ile ilişkili stratejik plan yapar.
 15. Stratejik plana bağlı performans hedeflerini belirler ve takip eder.
 16. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.
 17. Müdürlük çalışmaları ve yapılandırmaları ile ilgili Başkana teklif ve öneri sunar.

Diğer Yardımlar
Madde 9-
(1) Diğer Kuruluşlarla Yapılacak İş Birliği ve Yardımlar:

Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) bendindeki “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 07/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki İdare Amirinin izninin alınması gerekir” hükmüne uygun olarak, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile geliştireceği ortak hizmet projeleri kapsamında bu kuruluşlara ayni veya nakdi yardımda bulunabilir. Soysal yardımların yapılmasında ihtiyaç sahiplerine gıda, giyinme, barınma, ev eşyası, nakit yardımı, ısınma, eğitim, temizlik ve sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik sorunların çözümü kapsamında gerçekleştirilecek ortak hizmet projelerinde yardım yapılacak kuruluşun ve yardımın amaç niteliğinin Meclis Kararında belirtilmesi zorunludur. Yardım miktarının Meclis Kararı ile belirlenmemesi halinde bu tutar imzalanacak olan protokol çerçevesinde Başkan tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük Personelinin Görev-Yetki ve Sorumlulukları

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 10-
(1) Müdür’ün Görevleri;

 1. Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder.
 2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
 3. Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
 4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
 5. Personel arasında görev dağılımı yapar.
 6. Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
 7. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını geçerli mevzuatlar çerçevesinde belirler.
 8. Müdürlük bünyesinde görev yapan masaların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
 9. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar.
 10. Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri hukuka uygun olarak yerine getirir.
 11. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; Sosyal Yardım Birimi ve Sosyal Hizmet Birimlerinden oluşan; Alan Araştırma ve İnceleme Masası, Yardım Komisyonu Sekreterliği, İzleme ve Değerlendirme Masası, İstihdam Masası - İŞ-KUR, Belediye Engelliler Masası, Hayır Çarşısı Hizmeti, Aile Danışmanlık Merkezi, Çocuk Hizmetleri, Kadın Hizmetleri, Yaşlı Hizmetleri, Hoşgeldin Bebek Hizmetleri, Taziye Hizmetleri birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Birimlerdeki çalışanların izinli, raporlu olmaları halinde birimler arası görevlendirme yapar.

Yetkileri
Madde 11-
(2) Müdür’ün Yetkileri;

 1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
 2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
 3. Müdürlükler arası müdürlüğün iş ve işlemleriyle ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi,
 4. Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları gidermesinde uyarma yetkisi,
 5. Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme yetkisi,
 6. Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
 7. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
 8. Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi,
 9. Personelin özlük haklarının korunması ve kontrolünü sağlanması gerektiğinde ilgili makamlarla görüşüp sorunları çözme yetkileri bulunmaktadır.

Sorumlulukları
Madde 12-
(3) Müdür’ün Sorumlukları;

 1. Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

Organizasyondaki Yeri
Madde 13-
(4) Müdür’ün Belediye Organizasyonundaki Yeri;

 1. Organizasyondaki yeri itibariyle Başkan Yardımcısına bağlıdır.
 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin yürütülmesinde Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

Şefin
Madde 14-
(1) Görev ve sorumlulukları;

 1. Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.
 2. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
 3. Bürolarda görev yapan personelin arasında koordinasyonu sağlar.
 4. Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar.
 5. Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini sağlar.
 6. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması işlerini takip eder.
 7. Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmenlikler çerçevesinde yapılmasını sağlar.
 8. Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet çalışmalarında ve sosyal risk gruplarına (kadınlar, çocuklar, yaşlılar, Engelliler vs.) yönelik projelerin geliştirilmesinde görev alır ve birimin Müdürlük Makamına sunar.
 9. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun amirlerinin vereceği diğer tüm görevleri yerine getirir.

Müdürlük Kaleminin
Madde 15-
(1) Görev ve Sorumlulukları;

 1. Müdürlüğümüzle ilgili resmi yazışmaları gerçekleştirir.
 2. Müdürlüğümüzle ilgili gelen resmi evrakları kayda alarak dosyalar.
 3. Müdürlük Makamından havale edilen evrakları ilgili personele zimmet ve imza karşılığında dağıtır.
 4. Gelen ve giden evrakları ilgili bilgisayar programına işler, dış müdürlük evraklarını yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim eder.
 5. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemlerini elektronik ortamda yapar.
 6. Müdürlükte çalışan personelin izin programını müdürün onayı ile hazırlar.
 7. Müdürlüğün sekretarya işlerini yürütür.
 8. Müdürlüklerle yapılan tüm yazışmaların birer suretini konularına göre tasnif ederek ayrı klasörlerde saklar.
 9. İşlemi biten evrakları Müdürlük Makamının oluru ile arşive kaldırır.
 10. Arşivdeki evrakların değerlendirilmesi, tasnifi, muhafazası Müdür veya Şef tarafından istenildiği taktirde çıkarılmalarından görevlidir.
 11. Gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
 12. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin
Madde 16-
(1) Görev ve Sorumlulukları;

 1. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim alır, doğrudan tüketilmeyen ve kullanımı verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eder.
 2. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim alır, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önler.
 3. Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutar, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyerek taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine gönderir.
 4. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim eder.
 5. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri alır ve alınmasını sağlar.
 6. Depoda çalınmaya veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirir.
 7. Depo sayımı ve stok kontrolü yapar, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirir.
 8. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol eder, sayımlarını yapar.
 9. Malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olur.
 10. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlar ve harcama yetkilisine sunar.
 11. Gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
 12. Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
 13. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Müdürlük Mutemedinin
Madde 17-
(1) Görev ve Sorumlulukları;

 1. Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.
 2. Müdürlüğün işlerini yürütülmesi için gerekli olan ve bütçe ile tahsis edilen ödenekten avans çeker ve kapatır.
 3. Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
 4. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Memur ve Büro Personelinin
Madde 18-
(1) Görev ve Sorumlulukları;

 1. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Sosyal Yardım Birimi ve Sosyal Hizmet Birimlerinden oluşan; Alan Araştırma ve İnceleme Masası, Yardım Komisyonu Sekreterliği, İzleme ve Değerlendirme Masası, İstihdam Masası - İŞ-KUR, Belediye Engelliler Masası, Hayır Çarşısı Hizmeti, Aile Danışmanlık Merkezi, Çocuk Hizmetleri, Kadın Hizmetleri, Yaşlı Hizmetleri, Hoşgeldin Bebek Hizmetleri, Taziye Hizmetleri birimlerinde görevlendirilmiş olan memur, meslek elemanı, işçi ve tüm personel, çalıştıkları birim ve bölümlerin bu yönetmenlikçe belirlenmiş olan tüm görevlerinden sorumludurlar.
 2. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirirler.

Şoförün
Madde 19-
(1) Görev ve Sorumlulukları;

 1. Müdürlüğe tahsis edilen araçların kullanımını yapar.
 2. Araçların kontrolünü yaparak rutin bakımını ve arızası halinde tamiri için koordineyi sağlar.
 3. Gerektiğinde tüm sosyal yardım dağıtımı organizasyonlarında yer alır.
 4. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirir aksi bir durum olduğunda amirine bilgi verir.
 5. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Müdürlük Birimlerinin Görevleri

SOSYAL YARDIM BİRİMİ

Alan Araştırma ve İnceleme Masası
Madde 20-
(1) Görev ve Sorumlulukları;

 1. Yardım Esasları Yönetmeliği hükümleri uyarınca muhtaç kişilerin belirlenerek araştırılması ve incelenmesi doğrultusunda aile, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve kadınların sosyal ilişkilerini araştırır.
 2. Meslek elemanları toplumun kurumdan beklentilerini tespit ederek, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapar.
 3. İhtiyaç sahiplerinin yerinde incelemesini yapar, gerekli olan fotoğraf ve evrakları temin eder, inceleme neticesinde ihtiyaç durumunu belirten Sosyal Yardım İnceleme Raporu’nu düzenleyerek dosyayı Yardım Komisyonu Sekreterliğine teslim eder.
 4. Üst makamların isteği doğrultusunda otomasyon programından aylık ve yıllık raporlar alır.
 5. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’ in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Yardım Komisyonu Sekreterliği
Madde 21-
(1) Görev ve Sorumlulukları;

 1. Çekmeköy İlçesi dâhilinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım başvurularını alıp, otomasyon programına girişini yapar.
 2. Kayda alınan kişilerle ilgili Sosyal Yardım İnceleme Raporu düzenlenmesi için dosyayı eksiksiz bir şekilde Alan Araştırma ve İnceleme görevlilerine teslim eder.
 3. Başkanlık Makamından, duyarlı vatandaşlardan veya diğer Kamu, Kurum ve Kuruluşlarından telefon veya sözlü beyanlar neticesinde muhtaç durumda olduğu bildirilen kişilerin kayıtlarını alıp gerekli çalışmaları yerine getirir, sonuç hakkında ilgili vatandaşa bilgi verir.
 4. Alan Araştırma ve İnceleme ekibinin yerinde yapacağı tespit neticesinde düzenlenecek olan Sosyal Yardım İnceleme Raporunun verilerini otomasyon programına girişini yapar.
 5. Yardım Değerlendirme Komisyonuna sevki uygun görülen dosyaları hazırlar ve kurula sunar.
 6. Komisyon kararı ile ayni yardım yapılması kararlaştırılan kişiler için teslim tutanağı hazırlar.
 7. Tutanak karşılığı teslim edilen tüm ayni yardımları otomasyon programına girişini yapar.
 8. Araştırması tamamlanan dosyaların, bilgi otomasyon programına girişini yaptıktan sonra, dosyaları içeriği ve sırasına göre “Evrak Organize Dolabına” yerleştirir.
 9. Tüm ayni ve nakdi yardımların dosyalama ve gerektiğinde arşive kaldırma işlemlerini gerçekleştirir.
 10. Yapılacak yardımlar için mal ve hizmet alımıyla ilgili şartname oluşturur.
 11. Yardım Değerlendirme Komisyonunun tüm sekretarya hizmetlerini yürütür, komisyon tarafından alınan müspet veya menfi tüm kararların neticesini otomasyon programına girişini yapar.
 12. Yardım Değerlendirme Komisyonunun rutin toplantılarının koordinesini sağlar.
 13. Üst makamların isteği doğrultusunda otomasyon programından aylık ve yıllık raporlar alır.
 14. Yardım Değerlendirme Komisyonunun kararlarını dosyalar ve komisyon karar defterine işler.
 15. Yardım Değerlendirme Komisyonunun ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik alacağı nakdi yardım kararlarının listesini üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirir.
 16. Komisyon kararı ile yardım yapılması uygun görülen vatandaşları bilgilendirmek için kendileriyle iletişime geçer.
 17. Çalışmalarını esas alan aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlar.
 18. Yardım Komisyonu Sekreterliği çalışanları gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonunda görev alır.
 19. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’ in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

İzleme ve Değerlendirme Masası
Madde 22-
(1) Görev ve Sorumlulukları;

 1. Aylık ve yıllık raporlar hazırlayarak müdürlüğün raportörlüğü görevini gerçekleştirir.
 2. Stratejik plan doğrultusunda performans programını düzenler.
 3. Yıllık bütçeyi hazırlayıp, müdürlük makamının onayına sunar.
 4. Müdürlük bünyesinde geliştirilecek olan projelerin takibini yapar.
 5. Yapılan projeleri geliştirir ve takip eder.
 6. Gerektiğinde çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ilçe dâhilindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım dağıtılmasında görev alır.
 7. Muhtaç vatandaşlar için yapılan yardımların memnuniyet takibini yapar.
 8. İhtiyaç sahibi insanlara yönelik yapılacak olan her türlü sosyal yardım organizasyonlarında yer alır.
 9. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile koordinasyon sağlar, ilçede yardım alan vatandaşların envanterini çıkarır.
 10. Meclis kararları doğrultusunda ülkemizde ve yurtdışında doğal afete maruz kalan yerlere gönderilecek olan çeşitli yardımların duyurulması, toplanması ve gönderilmesini organize eder.
 11. İlçede, sokakta yaşayan vatandaşların ihbarı geldiğinde durum tespitinin takibi yapılarak konuyla ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilir.
 12. Sosyal haklarla ilgili vatandaşlarımızı diğer kamu kurumlarına yönlendirir.
 13. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Asker Ailesi Yardımı
Madde 23-
(1) Görev ve Sorumlulukları;

 1. Bölgemizde ikamet eden asker ailelerinin yazılı müracaatlarını kabul eder.
 2. Yardımdan yararlanmak isteyen kişilerden aşağıda belirtilen belgeleri talep eder veya ilgili birimlerden getirtilmesi işlemlerini yapar;
  1. İkametgâh,
  2. Nüfus Cüzdanı Sureti’ni almak

 3. Müteakiben gerekli tahkikatın ve bilgilerin alınabilmesi için aşağıda belirtilen yerlere evraklar gönderilir;
  1. Mahalle Muhtarlığından Muhtar Tahkikat Formu almak,
  2. Askerlik Şube Başkanlığından Silahaltına alınma ve terhis tarihleri bilgileri
  3. ihtiyaç sahibi olup olmadığı yönünde Zabıta müdürlüğünce tahkikat
  4. Tapu Sicil Müdürlüğünde taşınmaz bilgi araştırılması,
  5. Belirtilen kurumlara muhtaçlığın tespiti ve diğer bilgilerin toplanması için yazışmalar yapar.
  6. Alınan cevaplar doğrultusunda, dosya tamamlandıktan sonra, Başkanlığın Onayı ile Belediye Encümenine sevk eder.
  7. Belediye Encümenince alınan karar doğrultusunda, işlemleri yürütür.

SOSYAL HİZMET BİRİMİ

İstihdam Masası – İŞKUR
Madde 24-
(1) Görev ve Sorumlulukları;

 1. İş arayanların fiziksel özelliklerinin yanı sıra eğitim, yetenek, bilgi ve becerilerine göre kaydını alır, otomasyon programına girişini yapar.
 2. İşverenlerin emek gücü ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi eşleştirme çalışmalarını kendi bünyesinde ve yapılan protokol dâhilinde İŞKUR üzerinden düzenler.
 3. İşsiz vatandaşların nitelikli işgücü kazanmaları yönünde gerektiğinde yapılan protokol dâhilinde İŞKUR yardımı ile eğitim organizasyonları düzenler.
 4. İş gücü ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla alan araştırması yapar.
 5. STK’lar ve ilgili kurumlarla işbirliğinde bulunarak elaman arayan işverenlere gerekli yönlendirmeleri yaparak istihdama katkıda bulunur.
 6. Üst makamların isteği doğrultusunda otomasyon programından aylık ve yıllık raporlar alır.
 7. İstihdam Masası çalışanları gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
 8. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Belediye Engelliler Masası (BEM)
Madde 25-
(1) Görev ve Sorumlulukları;

 1. Engellilerin fiziksel ve psiko-sosyal yapılarının toplumda serbestçe gelişmesine uygun ortam oluşturmak, mesleki eğitimlerle engellilerin iş gücü piyasasına katılımlarını sağlamak ve çeşitli desteklerle onların yarınlarını güvence altına almak amacıyla çalışmalar yürütür.
 2. Çekmeköy’ de yaşayan her türlü engel grubundan insanı yaşam kalitesinin artması ve sosyal yaşama entegre olması için çalışmalar yürütür.
 3. Sivil Toplum Kuruluşları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Merkezi (İSEM) ile işbirliği içerisinde, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan engeli ortadan kaldırmak veya engelliğin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek amacıyla engelliye fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal, mesleki ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırarak, bunların sürekliliğini sağlamaya çalışır.
 4. Çekmeköy’ de ikamet eden engellilerin gündelik yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ulaşım hizmetini verir.
 5. Üst makamların isteği doğrultusunda otomasyon programından aylık ve yıllık raporlar alır.
 6. Engelliler Masası çalışanları gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
 7. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Hayır Çarşısı Hizmeti
Madde 26-
(1) Görev ve Sorumlulukları;

 1. Temin edilen ayni yardımların saklanması ve dağıtılmasında kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun faaliyetlerde bulunur.
 2. Özel ve tüzel kişilerin ve esnafların bağışlarını, bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içereceği şekilde T.C. Çekmeköy Belediyesi Hayır Çarşısı adına düzenler ve “İhtiyaç sahiplerine yardım koşuluyla bağışlandığından K.D.V. hesaplanmamıştır.” ibareli fatura ile teslim alır ve karşılığında makbuz düzenler.
 3. Belediye Başkanı veya Belediye Meclisi tarafından kabul olunan şartlı/şartsız ayni ve nakdi bağışları teslim alır.
 4. Belediye Teşkilatındaki ilgili birimler ve Bakanlıkça yetkili kılınmış yardım kuruluşlarına “Başkanlık Oluru” ile bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması koşuluyla ayni yardımlar yapılmasını sağlar.
 5. Gönderilen ayni yardımlar fatura bedelleri üzerinden, fatura yok ise tutanak marifetiyle, ilgili toptancısı K.D.V. hariç olmak üzere günün rayiç değerlerine göre kayıt alır, alınan bu kayda göre makbuz düzenlenir.
 6. Sağlanan yardımların giriş – çıkışlarını ve muhasebe kayıtlarını yaparak Başkanlık Makamına sunar.
 7. Bağışı yapılan gıda ve diğer maddeler teslim alınmadan önce kontrol edilir, sağlık koşullarına uymayan maddeler firmalara iade edilir.
 8. Komisyonun uygun gördüğü durumlarda gıda zehirlenmesine yol açabilecek et ve süt ürünleri gibi malzemelerin ilgili kamu kurumlarında tetkikini yaptırarak gerekli tedbirleri alır.
 9. Ürünlerin ihtiyaç sahiplerine teslimi aşamasında ihtiyaç sahiplerini bilgilendirerek teslim tutanağına kaydeder ve bilgisayar ortamında takip eder.
 10. İhtiyaç sahiplerinin listelerinin güncellenmesini gerçekleştirir.
 11. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Aile Danışmanlık Merkezi
Madde 27-
(1) Görev ve Sorumlulukları;

 1. Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmayı amaçlar.
 2. Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunar.
 3. Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri verir.
 4. Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirir.
 5. Boşanma sürecindeki aileler için psiko-sosyal durumları da göz önünde bulundurarak arabuluculuk hizmetlerini planlar ve uygular.
 6. Boşanmış bireylere ve çocuklarına, bulundukları süreci sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için uyum programları planlar ve uygular.
 7. Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti verir.
 8. Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verir, gerektiğinde ilgili kurumlara yönlendirir.
 9. Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirir.
 10. Ailelerin yaşadıkları sorunlara yönelik araştırmalar yapar.
 11. Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
 12. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Çocuk Hizmetleri
Madde 28-
(1) Görev ve sorumlulukları;

 1. Gençlerin ve çocukların beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla ilgi alanlarına göre eğitim almalarına katkı sağlayarak beceri kazandıracak faaliyetlerde bulunur.
 2. Çeşitli nedenlerden dolayı okula gidemeyen veya eğitimine devam edemeyen çocukların eğitim almaları için gereken koşulları oluşturmaya çalışır.
 3. Çevreleriyle ve toplumla oluşabilecek uyumsuzlukları önlemeye çalışır.
 4. Çocukların ihmal ve istismarını önlemeye çalışarak, çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmelerini ve kendileriyle ilgili problemlerin çözümünde aktif rol almalarını sağlar.
 5. Çocukların sosyalleşmesini sağlayıcı her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri düzenler.
 6. Çocukların yaşadıkları sorunlara yönelik araştırmalar yapar.
 7. Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
 8. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Kadın Hizmetleri
Madde 29-
(1) Görev ve Sorumlulukları;

 1. Sosyal risk grubundaki kadınlar için koruyucu ve destekleyici çalışmalar yapar.
 2. Sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü Kadın Konukevi, Öğrenci Konukevi hizmetlerini veren kamu kurumu ve STK’larla işbirliği halinde çalışmalar yapar.
 3. Kadına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi amacıyla çalışmalarda bulunur.
 4. Kadınların sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda aktif hale gelebilmeleri için plan ve projeler geliştirir.
 5. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde şiddet gören ve istismara uğrayan kadınlara hukuki ve psikolojik destek verir.
 6. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Yaşlı Hizmetleri
Madde 30-
(1) Görev ve Sorumlulukları;

 1. Yaşlılara yönelik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütür.
 2. Yaşlıları sosyal yaşama kazandırmak ve temel ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla projeler geliştirir.
 3. Yaşamını ev ortamında destekle sürdürmesi gereken yaşlılarımızın, ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik düzenleme ve çalışmalar yapar.
 4. İlçe sınırlarımız içerisinde ikamet eden yaşlılarımızın yalnızlıklarını bir nebze gidermek, yaşam kalitelerini arttırmak, boş zamanlarını değerlendirmek ve yaşıtlarıyla bir araya gelip sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak amacı ile gereken çalışmaları yapar.
 5. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Hoşgeldin Bebek Hizmetleri
Madde 31-
(1) Görev ve Sorumlulukları;

 1. İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın yeni doğan bebeklerini tebrik amacı ile ev ziyareti etkinlikleri düzenlemek ve ziyaretler sırasında bebeklere yönelik hediyeler verilmesi faaliyetlerini yürütür.
 2. Gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
 3. Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
 4. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Taziye Hizmetleri
Madde 32-
(1) Görev ve Sorumlulukları;

 1. İlçemizde ikamet edip, vefat eden vatandaşlarımızın ailelerini ziyaret ederek, cenaze merasimine katılan misafirlere ikramda bulunma, gerektiğinde ilgili müdürlükle koordinasyon kurarak cenazenin taşınması için araç tahsis etme ve talepler doğrultusunda masa, sandalye, taziye çadırını temin etme faaliyetlerini yürütür.
 2. Gerektiğinde her türlü sosyal organizasyonlarda görev alır.
 3. Üst makamların isteği doğrultusunda aylık ve yıllık raporlar hazırlar.
 4. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun müdür ve şef’in vereceği diğer talimatları yerine getirir.

ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 33-
(1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 06.01.2012 tarih ve 2012/83 sayılı meclis kararıyla yürürlükte olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Çeşitli Hükümler
Madde 34-
(1) Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürütme
Madde 35-
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çekmeköy Belediye Başkanı yürütür.

Yürürlük
Madde 36-
(1) Bu Yönetmelik hükümleri Çekmeköy Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

            MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, yoksunluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkanları dahilinde yapılacak ayni ve nakdi sosyal yardımların yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu yönetmelik belediye sınırları içinde belediyece yapılacak sosyal yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.

            Hukuki Dayanak

            MADDE 3- (1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)  bentleri, 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 38’inci maddesinin (n) bendi, 53’ üncü madde son fıkrası, ve 60’ıncı maddenin (i) bendi hükümlerine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 10’ uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin Uygulanmasında;                                                           

 1. Ayni Yardım: gıda, yakacak, giyecek, eşya, temizlik malzemesi, kırtasiye, ilaç, tıbbi araç gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç gereçleri gibi müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,
 2. Belediye: Çekmeköy Belediyesini,
 3. Belediye Başkanı: Çekmeköy Belediye Başkanını,

ç)  Belediye Encümeni: Çekmeköy Belediye Encümenini, 

 1. Belediye Meclisi: Çekmeköy Belediye Meclisini,
 2. Kurul: Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunu,
 3. Kurul Başkanı: Yardım Esasları Değerlendirme Kurul Başkanını,
 4. Müdürlük: Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

ğ) Nakdi Yardım: Müracaatçıya bu yönetmelik kapsamında yapılacak para ya da özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alışveriş çeki vb. elektronik ödeme araçlarını,

h) Sosyal Yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımları,

            ı) Yetkili Makam: Belediye Başkanı veya görevlendireceği yetkili kişi ya da kişileri ifade eder,

          

            Ayni ve Nakdi Yardımlara İlişkin Genel Esaslar

            MADDE 5- (1) Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir. Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

 1.  Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.
 2. Belediye ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini sağlayarak sosyal yardım faaliyetlerine bu kurum ve kuruluşların katkısını artırmak için çaba gösterir, gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder.
 3. Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

ç)   Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yardımdan Yararlanma Usul ve Esasları

Yardımlardan Yararlanma Hakkı

MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen kişilerin belediyece yapılacak sosyal yardımlardan yararlanmaya hakkı vardır:

 1. Belediye sınırları içinde ikamet eden muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler,
 2. Belediye sınırları içindeki kamuya ait eğitim kurumlarında eğitimini sürdürmekte olan ya da yaz kursları için bağlı oldukları kurum veya STK’ larca  dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engelli olduğu ihbar edilen Temel Eğitim ve Orta öğrenim gören öğrencilerin durumu Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek eğitim yardımı yapılabilir,
 3. Yangın, su baskını ve deprem gibi afetlere maruz kalmış olup ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler,

 

(2) Sosyal Yardımların yapılmasında temel amaç ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik bir sorununun çözümünde ona yardımcı olunmasıdır.

Başvuru

MADDE 7- (1) Bu yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlar Müdürlüğe başvurur.

 

(2) Başvuru olmasa dahi, basın, muhtarlık, zabıta vb. ihbarlarla Belediyeye bildirilen yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz ve düşkünlere re’sen yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir.

Başvuruda İstenecek Belgeler

MADDE 8- (1) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Yardıma muhtaç olduğuna dair fakirlik ihtiyaç ilmühaberi,

b) Engelli ise sağlık kurulu raporu veya uzun süreli hastalıkları var ise buna bağlı raporları.

c) Varsa kira giderini belgeleyen kira kontratı, varsa diğer borç durumunu gösteren belgeler,

 

(2) Ancak Müdürlüğün uygun görmesi halinde, zabıta veya müdürlük personeli marifetiyle yerinde yapılacak inceleme sonucu durumu ve kimliği tespit edilenlerden başkaca belge istenmeksizin yardım yapılabilir.

 

Sahte ve Yanıltıcı Bilgi Verilmesi ve Belge Düzenlenmesi

MADDE 9- (1) Sahte, yanıltıcı bilgi ve belge düzenlemek, vermek suretiyle yardım alan kişilerin tespiti halinde yardımlar ilgililerinden faizi ile birlikte geri alınır.

(2) Sahte ve yanıltıcı belge düzenleyenler hakkında yetkili ve görevli Mercilere suç duyurusunda bulunulur.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İnceleme ve Değerlendirme

Başvuruların İncelenmesi

MADDE 10- (1) Müdürlükçe başvuru veya durum tespit belgeleri bu yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak sosyal inceleme raporu düzenlenir.

 

(2) Sosyal inceleme raporunda başvuranların genel durumları, istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları Müdürlükçe sosyal inceleme raporuyla birlikte karara bağlanmak üzere “Yardım Esasları Değerlendirme Kuruluna” gönderilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal yardımlar Belediye Başkanınca görevlendirilecek biri Sosyal Yardım İşleri Müdürü olmak üzere,  toplamda beş kişilik Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür. Kurulun başkanı, Belediye Başkanı tarafından belirlenir. Belediye Başkanı gerekli görmesi durumunda kurul üyelerinde değişiklik yapabilir.   

 

(2) Değerlendirme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

 

(3)Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu haftalık periyodik olarak toplanır. Ancak gerekli hallerde Yardım Esasları Değerlendirme Kurul Başkanının çağrısı üzerine de toplanabilir.  

 

 (4) Sosyal yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için belediye tarafından yeteri kadar personel görevlendirilir, gerekli araç gereç, büro ve depolar tahsis olunur.

Değerlendirme Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 12- (1) Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) 8’ inci maddeye uygun olarak sosyal yardım talebiyle belediyeye müracaat eden veya belediyece tespit edilen yoksul ve muhtaç kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk görüşü vermek,

b) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sosyal yardımdan yararlanacak kişilerde aranacak şartları tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında harcama yetkilisinin kararına esas olmak üzere uygunluk görüşü vermek,

c) Bütçe yılı içinde toplu halde yapılacak toplu gıda, barınma, yakacak ve eğitim yardımı gibi ayni/nakdi sosyal yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak, belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaptığı yardımları, belediyeye yapılan yardım başvuruları, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkanlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek,

ç) Belediye Başkanının sosyal yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Nakdi ve Ayni Yardımlar

Nakdi Yardımlar

MADDE 13- (1) Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz ve engellilere sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdi yardımların miktarı ve süresi müdürlüğün teklifi üzerine veya re’sen Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir.

 

(2) Belediye sınırları içinde afetlerden zarar görenlere de Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdi yardım yapılabilir.

 

(3) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu Kararı ile nakdi yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen elektronik ödeme aracı, alışveriş çeki dağıtabilir ve/veya üçüncü kişilere dağıttırabilir. Bu ödemelerle alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapılır. Alışveriş yapılan merkezlere elektronik ödeme aracı,  alışveriş çeki vb. karşılığı meblağ ödenebilir.

 

Ayni Yardım

MADDE 14- (1) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, yakacak, giyecek, eşya, temizlik malzemesi, kırtasiye, ilaç, tıbbi araç gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç gereçler gibi ayni yardımlar da Müdürlüğün teklifi üzerine Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunca belirlenecek sayı, içerik ve miktarda, harcama yetkilisinin talimatı ile yapılabilir.

 

(2) İlaç, tıbbi araç gereç, engelliler için tekerlekli sandalye, koltuk değneği, rehabilitasyon amaçlı protez araç gereç vb. gibi ayni yardımlarda ihtiyaç sahibinin başvurusu veya belediyenin re’sen yapacağı tespit üzerine, ilgili kişinin tedavisi süresince destek amaçlı ve Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunun uygunluk görüşü ve harcama yetkilisinin onayı ile yardımda bulunulabilir.

(3) Muhtaç ve yoksullara ücretsiz ekmek, gıda gibi ayni yardımlar süreli veya kırtasiye, ilaç, yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

(4) Ayni yardımdan yararlanacak kişilerden bu Yönetmeliğin 8’ inci maddesinde belirtilen evraklar istenir. Temel eğitim ve Orta öğrenim gören öğrencilerine yönelik ayni yardımlar için okul müdürlüklerince veya yaz kursları için bağlı oldukları kurum veya STK’ larca öğrencinin durumuna dair verilen bilgi ve belge yeterlidir.

(5) Ayni yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliği yapılabilir.

(6) Ayni yardımlar bir defada veya periyodik olarak da yapılabilir.

Ayni Yardımlarda Satın Alma İşlemleri

MADDE 15- (1) Ayni yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Ayni yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal veya malzeme de bu yönetmelikle tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

Ayni Yardımların Dağıtımı

MADDE 16- (1) Belediyece bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan gıda, yakacak, giyecek, eşya, temizlik malzemesi ve kırtasiye malzemesi gibi ayni yardımlar , belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir. Ayni yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılarak görevli belediye personeli gözetiminde yaptırılabilir. Temel ihtiyaç konusu yardımlar ihtiyaç maddelerinin Belediyece temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde Belediyece bastırılacak alışveriş çeki veya elektronik ödeme araçları ile ödeme yapılabilir.

 

Harcama Talimatı

MADDE 17- (1) Bütçenin sosyal yardım ödeneğinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarının hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara (mutemet) ilişkin bilgiler yer alır.

 

Muhasebe Yetkilisi

MADDE 18- (1) Sosyal yardım harcamalarına ilişkin işlemlerin Muhasebe Yetkilisi, Çekmeköy İlçe Belediyesi Muhasebe Yetkilisidir.

 

Gerçekleştirme Belgeleri Ve Ödeme İşlemleri

MADDE 19- (1) Sosyal yardım giderlerinin (harcamalarının) mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Harcama Yetkilisi tarafından bir memur Mutemet olarak görevlendirilir.

(2) Sosyal yardımlarla ilgili ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması işi, gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılır.

(3) Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisinin ödeme emri belgesini imzalaması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

 

Ödeme Yapılacak Kişiler

MADDE 20-  (1) Bu yönetmelik kapsamında yapılacak nakit yardım ödemeleri, hak sahibine veya duruma göre vekiline, velisine veya vasisine makbuz (imza) karşılığında yapılır. Ödemenin yapılacağı kişi aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir.

(2) Yardım yapılacaklar, engelli, yaşlı ve hasta olmak gibi sebeplerden dolayı alacakları nakdi yardımı verecekleri imzalı vekalet (noter onayı aranmaz) ve kimlik fotokopilerini de eklemek suretiyle vekil edecekleri kişilere ödeme yapılabilecektir. Kanuni temsilcilere yapılacak ödemelerde kanuni temsilcinin tayinine ilişkin mahkeme kararının ibrazı zorunludur. Ödeme yapılan kişilerin onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine bağlanır. Ödemeler hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmak suretiyle de yapılabilir.

 

Ödeme Belgeleri Ve Bağlanacak Kanıtlayıcı Belgeler

MADDE 21- (1) Bütçeden nakden yapılacak yardım harcamalarında, tahakkuk müzekkeresi ve (harcama talimatı) verile emri, ödeme belgesi olarak düzenlenir.

(2) Ödeme belgesi en az iki nüsha düzenlenir. İlk nüshası, kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe biriminde, ikinci nüshası ise eki kanıtlayıcı belgelerin ikinci nüshası veya onaylı suretleri ile birlikte harcamanın yapıldığı birimde saklanır.

(3) Kanıtlayıcı belgeler, sosyal yardım harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir.

(4) Bütçeden nakden yapılacak sosyal yardım ödemlerinde ödeme belgesine yardım yapılacak kişinin başvuru evrakları, Yardım Esasları Değerlendirme Kurulunun raporu, ödemenin yapıldığına dair makbuz suretleri, ödeme yapılanların nüfus cüzdan fotokopileri ile yetki belgeleri ve gerekli görülen diğer belgeler kanıtlayıcı belge olarak eklenir.

 

Kayıt, Takip ve Kontrol Sistemi

MADDE 22- (1) Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak, muhafaza etmekle yükümlüdür.

 

(2) Belediyece gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer belediyelerden,  muhtarlıklardan veya kaymakamlıklardan yardım alıp almadığına dair bilgi istenebilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Belediye Sınırları Dışına Yapılabilecek Sosyal Yardımlar

MADDE 23- (1) Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 53 üncü maddesi gereğince, belediye sınırları dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, Belediye Başkanlığı tarafından bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir. Yardımlar ayni ve nakdi olabilir.

(2) Belediye gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar belediye bütçesinden karşılanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 24- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 03.03.2010 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararı ile yürürlükte olan Çekmeköy Belediyesi Yardım Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1)Bu yönetmelik hükümlerini Çekmeköy Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

Sosyal Yardım Birimi;

 • Sosyal yardım ve hizmet başvuru kayıtları alınır.
 • Başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşların dosyalarının incelemeleri doğrultusunda aile, kadın, çocuk genç, yaşlı ve engellilerin sosyal durum ve ilişkileri tespit edilir.
 • Sosyal İnceleme Raporu hazırlanır.
 • Başvurular Sosyal İnceleme Raporu doğrultusunda Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir.
 • Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülen ayni-nakdi yardım ve hizmetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır.

 

Asker Aile Yardımı;

 • Asker Ali Yardımı için Belediyemize gelerek başvuru yapan ailelerin kaydı yapılır.
 • Askerin silahaltına alınışı ve tahmini terhis tarihi hakkında yeterli bilgiye ulaşabilmek için;  Askerlik Şubesi Başkanlığı ile gerekli yazışmaları yapar.
 • Asker ailesi hakkında, Muhtarlık tahkikat formu ve Zabıta Müdürlüğü Tahkikat formu ile mahallince incelemeler yapılmasını sağlar.
 • Dosyası tamamlanan asker ailesinin yardıma alıp almayacağı hususunda karar alınması için Başkanlıktan makamından onay alınarak Encümene sunar.
 • Kabul gören dosyalar için ödeme emri hazırlar ödemesi yapılmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir, ret edilen dosyalar ise başvuru sahibine posta yoluyla gönderilir.  Müdürlükte kalan nüshası arşive kaldırılır.

 

Sosyal Hizmet Birimi;

 • İstihdam Birimi; iş arayanların iş başvurularını alır. İşverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda eşleştirme yaparak yönlendirir.  
 • Belediye Engelliler Birimi; engelli ve engelli ailelerine yönelik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütür. İlçe dahilinde engelliler envanterini çıkarır. Engellilere yönelik, Sosyal ve Kültürel programların organizasyon ve duyurusunu yapar ve katılımlarını sağlar.
 • Sosyal Hizmetler; aile, kadın, çocuk, genç ve yaşlılara yönelik eğitim,  psikolojik danışmanlık hizmetlerini yürütür, rehabilitasyon yönlendirilmesi çalışmalarını yapar ve organizasyonlar düzenler.
 • İlçemizde ikamet eden ailelerin yeni doğan bebeklerine hoş geldin bebek paketleri hediyeleri teslim edilir.
 • İlçemizde ikamet eden yaşlı, hasta, engelli ve evde temizlik yapabilecek kimseleri bulunmayan vatandaşlarımıza evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti sunulur.

1967 yılında Rize’de doğdu. 1990 yılında Rize İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi’ndeki yükseköğrenimini işlerinin yoğunluğundan ötürü yarıda bıraktı.

 İlk memuriyetine 1987’de Pazar-Kirazlık köyü müezzin kayyımlığı ile başladı. Ardından 1990 yılında Çayeli-Haytef köyüne İmam-Hatip Olarak atandı.

 1991 yılında Almanya’ya geçti. Tüm Avrupa genelinde imam ve hatip olarak, değişik başlıklarla konferanslar verdi. 1995-1997 yılları arasında Kanal 7 Avrupa temsilciliği, 1997-1999 MÜSİAD Avrupa genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Almanya’da kaldığı süre boyunca aynı zamanda ticaretle uğraştı.

2008 yılında Türkiye’ye geri döndükten sonra, 2008-2009 yılları arasında Orhangazi Belediyesi genel koordinatörlüğü, 2009-2011 yılları arasında ise Çekmeköy Belediye Başkan Danışmanlığı yaptı.

2011 Yılında Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde kurucu müdür olarak göreve başladı. Çekmeköy Belediyesinde halen Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Birçok yayın ve çalışmada danışmanlık ve koordinatörlük hizmeti yanında birçok sivil toplum kuruluşunun kuruculuğu ile yöneticiliğini yaptı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler alanı başta olmak üzere tanıtım ve organizasyon ile kültür, sanat ve sosyal işler alanında çalışmalarda bulundu.

Çekmeköy Belediyesinde çalıştığı süre içerinde Halkla İlişkiler Birimi bünyesinde, Seri Nokta Çözüm Masası ve Çağrı Merkezi projeleri başta olmak üzere, Kardeş Aile Projesi ve Ailemizin Çınarlarından Yazılmamış Mektuplar adlı projelerini hayata geçirdi. Muhammed SARI, Evli ve üç çocuk babasıdır.