MÜDÜRLÜKLER

Fen İşleri Müdürü

Ahmet Selman ALBAYRAK
Tel: 0(216) 600 0 600 dahili: 1500
Eposta: ahmetselmanalbayrak@cekmekoy.bel.tr


Rize Çayeli doğumlu olan Ahmet Selman ALBAYRAK ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Yükseköğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde yaptı. İş hayatına özel sektörde çeşitli projelerde yer alarak başladı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 • Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılması ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak,
 • Kış şartlarında yolların açık tutulmasından, ana arterler, cadde ve kavşaklarda trafik akışını sürekli kılacak yol ve sürüş güvenliğini tesis ettirmek,
 • Trafik emniyeti için yatay-düşey trafik işaretlerini yapmak ve/veya yaptırmak, trafik akışını en iyi şekilde sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu sağlamak,
 • UKOME-AYKOME kararlarını uygulamak ve/veya uygulatmak,
 • Birimin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak,
 • Fiziki çevre düzenlemeleri ( bordür-tretuar) ile ilgili işleri yürütmek, kentin altyapı ve yatırımlarının amaca ve onaylanan planlara uygun olarak yapılması,
 • Topluma çevre bilincinin aşılanmasında birimin üzerine düşen görevleri yürütmek,
 • Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanması ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keşiflerinin hazırlanması,
 • İnşaatların yaptırılması çalışmalarını takip ederek sonuçlandırmak, belediye sınırları içerisinde yağmur sularının halka zarar vermeyecek şekilde ıslahı için birimin görev alanına giren çalışmaların yapılmasını sağlamak, ,
 • Bu amaçla ızgara ve ilavelerinin yapılmasını, temizlenmesini ve seviyelerin ayarlanmasını sağlamak.
 • Belediye içerisinde yaşanabilecek su ve sel baskınları gibi doğal afetlere müdahale edilmesini ve bu sırada kullanılacak malzemelerin zamanında temin edilmesini ve depolanması çalışmalarını yürütmek.
 • Müdürlüğümüzün hüküm ve tasarrufunda bulunan bütün taşınmazların envanterini tutmak ve devamlı şekilde güncelleştirmek,
 • Belediye mülkü taşınmazların gerektiğinde 5393, 2981, 3194 ve 2886 sayılı yasalarla belirli sınırlar içerisinde değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • 2464 sayılı BGK. 86. maddesi gereğince yol harcamalarına katılım iştirak bedellerini almak,
 • 91 ve 92 maddesi gereğince tahakkuk ettirmek,
 • 3194 İ.M.K. göre 23. Maddesi gereği yol katılım bedelini tahakkuk ettirmek.
 • Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda öncelik sırasına göre gereğinin yapılması ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi faaliyetlerini yürütmek.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Fen İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” ile 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönetmelikte söz konusu olan

 1. Belediye; Çekmeköy Belediyesi
 2. Büyükşehir; İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 3. Müdürlük; Fen İşleri Müdürlüğü
 4. Çalışanlar ; Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elemanları, memur, işçi ve sözleşmeli personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5- (1) Fen İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 1. Müdür
 2. Şef
 3. Memurlar
 4. İşçiler
 5. Sözleşmeli Personeller
 6. Diğer Personel

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

 1. Müdür
 2. Etüd Proje ve İhale Şefliği
 3. (Değişik 05.03.2016 Tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)Yol Bakım ve Makine İkmal Şefliği
  1. Yol Bakım ve Makine İkmal Şefliği
  2. Yol Bakım, Altyapı ve Ruhsat Bürosu
  3. 23. Madde Bürosu
  4. Katılım Payları Bürosu
  5. Makine İkmal Bürosu
 4. (Eklendi-05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı) İdari İşler Şefliği
  1. Kalem Bürosu

(3) Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alımları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu”, “Yönetici Yardımcısı” görevlendirmesi yapılabilir, yeni şeflikler kurulabilir veya birleştirilebilir, şefliklerin bazı görevleri diğer şefliklere verilebilir. Müdür yardımcılığı oluşturulabilir.

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu şefler dahil olmak üzere yönetici yardımcısı ve büro sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Bağlılık

MADDE 6- (1) Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev Tanımı, Yetki ve Sorumluluk

Görev Tanımı

MADDE 7- Çekmeköy İlçe Belediye sınırları içinde, modern şehir yaşamını oluşturan faaliyetlerin (yol, asfalt, kaldırım, aşevi, kreş, anaokulu, el ve beceri kursları, lokaller, muhtarlık büroları, sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı tesis binaları, Pazar yerleri, açık kapalı yüzme havuzları v.b.) yapımı, düzenlenmesi ve/veya ıslah edilmesi, bu bağlamda bütün alt yapı kuruluşlarıyla koordineli ve çağdaş teknolojiler kullanarak sağlıklı ve mutlu bir yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 8- (1) İhaleli işler kapsamında, kanal yapımı, bordür döşenmesi, tretuvar yapımı, Belediyeye ait bina yapımı.

(2) Bina ve evre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin avan projelerinin metraj ve keşiflerinin yapılması.

(3) Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası: Asfalt yol yapımı ve onarımı, kanal yapımı, tretuvar yapımı, yeni yol açılması ve her türlü bakım, onarım ve tamiri yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

(4) İlgili kişi, kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, personel özlük işlemleri ve müdürlük ayniyat işlemlerini sağlamak.

(5) Müdürlük bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek.

Müdürlük Yetkisi

MADDE 9- (1) Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 10- (1) Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 11- (1) Fen İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler ve denetler.

(3) Fen İşleri Müdürlüğünün, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.

(4) Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

(6) Müdürlük bünyesinde bulunan büroların görevlerini tam zamanında etkin yapmasını sağlamak ve denetlemek.

Etüd Proje ve İhale Şefliği görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 12- (1) Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihalesi ve kontrollüğü yapılacak olan bina, çevre düzenlemesi, altyapı çalışması gibi işlerin;

 1. Ön etütleri, avan projeleri, ön kesin veya uygulama projelerinin hazırlanması,
 2. Mevzuat ve hükümlerine göre teknik şartname, metraj, yaklaşık maliyet, analizler, birim fiyat tarifleri ve mahal listelerinin hazırlanması,

(2) Fen İşleri Müdürlüğü tarafından keşif, metraj ve ön hazırlığı yapılmış;

 1. Mal alımı işlerinin,
 2. Bakım Onarım İşlerinin,
 3. Hizmet Alımı İşlerinin,
 4. Yapım işlerinin ihale dosyalarının hazırlanması, ihale iş ve işlemlerinin yapılması.
 5. (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı) Bina yapımı ve bina bakım onarım işlerinin kontrollük hizmetleri ile takibi ve hak edişlerinin düzenlenmesi.
 6. (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı) Tamamlanan her türlü işin kesin hesaplarının hazırlanması.

Yol Bakım ve Makine İkmal Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 13- (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)

(1)Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.

(2) Bağlı büroların iş ve işlemlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

(3) Bağlı bürolarda yürütülen faaliyetleri yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak ve programlamak.

(4) Bağlı bulunduğu büroların iş ve işlemleri ile ilgili olarak yapılmış olan ihalelerle ilgili iş ve işlemlerin kontrollük hizmetlerini yerine getirmek ve gerekli hakedişlerini düzenlemek.

(5) Bağlı bürolar ve üst amirler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

MADDE 14- (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı) (1) İlçemizin ana arter güzergahları dışındaki bütün cadde, sokak, park ve satıhlarında yapılacak kazılar için uygun olan ruhsatları onaylar.

(2) Verilen ruhsatlı çalışmaları denetler.

(3) Kazılan güzergahların eski haline getirilmesini takip eder.

(4) Olumsuzluğu gidermeyenlere, kaçak kazı yapanlara yasal işlem yaparak cezai müeyyide kararı alınması için Başkanlık Oluru ile evrakı Encümene sevk eder.

(5) Encümen kararlarının uygulanması ve tahsilinin yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirir.

(6) Diğer Alt Kuruluşlar (İ.S.K.İ., İGDAŞ, TÜRK TELEKOM, AYEDAŞ, TEDAŞ ve diğer alt yapı kuruluşları) ile koordinasyon sağlayarak alt yapı faaliyetlerinin planlı programlı bir şekilde yürütülmesini temine çalışır.

(7) Müşterilerinden gelen dilek, şikayet ve ruhsat taleplerini mahallinde tetkik ederek gerektiğinde diğer alt yapı kuruluşları ile bağlantı kurarak sonuçlandırır. İlgilisine iletişim araçları ile ve/veya yazılı olarak bilgi verir.

(8) Aylık ve yıllık faaliyetleri kayıt altına alır.

(9) Çekmeköy İlçe Belediye sınırları içinde tüm mahallelere ait alt yapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi, özellikle gayri müsait hava şartlarında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi, arazide yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen müracaatların mahallinde tetkik edilerek şikayetlerin çözümünün gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.

(10) İlgili mercilere görev alanı ile ilgili aylık rapor düzenlemek.

(11) Çekmeköy İlçe Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait asfalt (kaplama, yama v.b.) yapılacak yolların ve kullanılacak asfalt miktarlarının belirlenmesini sağlamak.

(12) Ana arter yollardaki (üst yapı) problemlerin belirlenerek Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerine iletilmesini sağlamak.

(13) Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programı yürütülmesini sağlamak, görülen aksaklıkları vakit geçirmeden yöneticiye iletmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

(14) Çalışmalar devam ederken program sırası daha sonra olan sokakları kontrol etmek, program sırası gelmeden ön hazırlık yaptırmak.

(15) Kış mevsiminde karla mücadelede gerekli olan tuz ihtiyacını belirleyerek stoklanmasını sağlamak.

(16) Karla mücadele çalışması için ekipleri organize etmek, çalışmaları programlamak ve Büyükşehir Belediyesi ile gerekli irtibatı sağlamak.

(17) Kış mevsimi dolayısıyla yollarda oluşan üstyapı sorunlarını tespit ederek, olumsuzlukları hızlı bir şekilde gidermek.

(18) Çekmeköy İlçe Belediye sınırları içindeki mahallelere ait stabilize ihtiyacı olan yolların ve gerekli stabilize ihtiyacının belirlenmesini ve stoklanmasını sağlamak.

(19) İmar planlarında mevcut olan (15,00 mt.den büyük) ana arter yolları tespit ederek Büyükşehir Belediyesine bildirmek.

(20)Yol Bakım ve Makine İkmal Şefine karşı sorumludur.

23. Madde Bürosunun görev, yetki ve sorumluluğu (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)

 

MADDE 15- (1) İmar Kanunun 23. Maddesine göre işlem yapar.

(2) Yol Bakım ve Makine İkmal Şefine karşı sorumludur.

Katılım Payları Bürosunun görev, yetki ve sorumluluğu (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)

MADDE 16- (1) Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan veya yaptırılan işlerin parsel bazında katılım paylarını tespit ederek Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirir.

(2) Yol Bakım ve Makine İkmal Şefine karşı sorumludur.

Harita Bürosunun görev, yetki ve sorumluluğu (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)

MADDE 17- (1) Kırmızı Kot Yol Projelerinin Hazırlanması,

(2) Müdürlük çalışmalarında kullanılmak üzere gereken durumlarda hali hazır harita alımlarının yapılması.

(3) Müdürlük çalışmalarında kullanılmak üzere gereken durumlarda aplikasyon yapılması.

(4) Yol Bakım ve Makine İkmal Şefine karşı sorumludur.

Makine İkmal Bürosunun görev, yetki ve sorumluluğu (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)

MADDE 18- (1) Müdürlüğe bağlı araç ve iş makinelerinin sicil dosyalarının tutulması, ruhsat, trafik tescil, trafik sigortası, egzost ve fenni muayenelerinin takibi ve muhafaza edilmesi.

(2) Müdürlüğe bağlı araç ve iş makinelerinin ihtiyaçlarını tespit etmek,

(3) Karıştığı trafik kazalarına ait raporları tanzim etmek, demirbaş eşyanın zimmet kayıtlarını tutmak, sarf malzeme temin ve çkışlarını yapmak ve bunlarla ilgili durum hakkında müdürlük makamına bilgi vermek,

(4) Araç, iş makinesi ve ekipmanlarında oluşan arızaların tespitini, bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak. Bu amaçla kurulmuş olan atölye ihtiyaçlarını temin etmek ve verimli çalışmalarını sağlamak. Atölyede yapılamayacak olanların dış piyasaya sevkinin yapılmasını sağlamak, yedek parça ihtiyacının tespiti ve temininin yapılmasını sağlamak, yapılan iş ve işçiliklerle alınan yedek parçaların kontrol ve kabulünü yapmak.

(5) Atölyenin yürüttüğü iş ve işlemlerin günlük kayıtlarını tutmak, raporlandırmak; araç ve iş makinelerinin çalışma raporları, atölye çalışma raporları ve iş emirlerinin, yedek parça, akaryakıt sarfiyatlarının kayıt altına alınması günlük ve aylık olarak raporlanması işlerini yapmak.

(6) Yıl sonunda maliyet çalışması yaparak, ekonomik ömürleri dolmuş araçların 237 Sayılı Taşıtlar Kanununa göre kayıttan düşürülmesi işlerini yürütmek.

(7) Belediyenin terkin ve diğer yollarla hurdaya ayrılan malzemelerini toplayarak muhafaza etmek ve satış işlemine hazır hale getirilmesini sağlamak.

(8) Yatırım programı dahilinde ihalesi yapılacak işlere ait ihale dosyalarını hazırlamak.

(9) İhalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelere uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek.

(10) Yol Bakım ve Altyapı Bürosunun görevleri ile alakalı ihtiyaç duydukları malzeme, araç-gereç taleplerini alır gereğini yapar-yaptırır.

(11) Müdürlüğe bağlı araçların sevk ve idaresinde araçları ve şoförleri görevlendirmek akaryakıt alımını takip etmek. OGS/HGS gibi geçiş cihazlarının takibini yapmak.

(12) Müdürlük bünyesinde görev yapan şoför ve operatörlerin mesleki eğitimlerini yaptırmak.

(13) Müdürlüğe ait depolarla ilgili gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

 1. Müdürlüğe ait depolardan ve içerisindeki malzemelerden sorumlu olmak.
 2. Depo kayıt defterlerinin düzenli tutulmasını sağlamak.
 3. Depoların temizlik ve bakımlarını yaptırmak.
 4. Depodan talep edilen malzemelerin zamanında verilmesini sağlamak.
 5. Depolardaki stokları takip etmek.
 6. Depolardaki stokların azalması halinde müdürlüğe bilgi vermek ve talep etmek.

İdari İşler Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)

MADDE 19-

 1. Müdürlük bünyesinde yapılan işlerin, mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde müdürlük makamına karşı sorumludur.
 2. Kurumlar arası koordinasyonu sağlamak için koordinatörlük görevi yapar veya yaptırır.
 3. Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak, yaptırmak; dosyalama düzeni ve müdürlük arşivini oluşturmak.
 4. Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak.
 5. Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.
 6. Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak.
 7. Aylık performans göstergelerinin otomasyon programına girişi ve takibini yapmak.
 8. Harcama birimi olarak müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek.
 9. Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, sayım, devir işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini bağlı bürolara yaptırmak.
 10. Müdürlük Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını yapmak.

Kalem Bürosunun görev, yetki ve sorumluluğu (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)

MADDE 20-

 1. Fen İşleri Müdürlüğü’ne havale edilen her türlü evrakın kanun, talimat bilgileri ve genelgeler çerçevesinde cevaplandırılması takibi ve dosyalama işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar.
 2. Fen İşleri Müdürlüğü’nde bulunan demirbaş malzemelerin defter kayıtlarını tutmak ve kırtasiye malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlamak.
 3. Fen İşleri Müdürlüğü’nün işçi personelinin fazla çalışma saatleri ile ilgili puantaj cetvellerini hazırlamak, yazışmalarını yapmak ve muhafaza etmek.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görev, yetki ve sorumluluğu (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)

MADDE 21-

 1. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, harcama yetkilisi tarafından memuriyet yada çalışma unvanına bakılmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini usule uygun şekilde yapabilecek niteliğe sahip personel arasından seçilir.
 2. Müdürlüğün taşınır ve taşınmaz kayıtlarının yönetmeliğine uygun olarak tutulması,
 3. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmasına yardımcı olmak,
 4. Kayıtlarını tuttuğu taşınırın yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,
 5. Kullanımında bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
 6. Taşınırları niteliğine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen taşınırları muhafaza etmek ve taşınırları yangına, ıslanmaya, bozulmaya ve çalınmaya karşı korumak amacıyla gerekli tedbirleri almak.
 7. Taşınırların giriş ve çıkışına dair kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belgeleri tanzim etmek ve kesin kabulü yapılmayan taşınırların kullanımına engel olmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevlerin Alınması (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)

MADDE 22-

 1. Müdürlüğün tüm elamanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması

MADDE 23-

 1. Fen İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 24-

 1. Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 25– (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)

(1)Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2)Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3)Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi etmesi için şefliğe gönderir.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 26– (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)

(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

 

MADDE 27- (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 28– (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)

(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri

MADDE 29– (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)

(1) Fen İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Fen İşleri Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.

(3) Fen İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

(4) Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30– (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)

 1. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, önce yürürlükte olan Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 31– (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)

 1. İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 32- (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)

 1. Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve mülki idare amirine sunulması ile yürürlüğe girecek iş bu yönetmelik değişikliğiyle 04.04.2012 tarihli ve 2012/238 nolu Meclis kararı ile yürürlüğe girmiş olan yönetmeliğin ilgili madde hükümleri yürürlükten kalkacaktır.

Yürütme

MADDE 33– (Değişik 05.03.2015 tarih ve 2015/61 sayılı Meclis Kararı)

(1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

Madde Yol Katılım ve Kanal Katılım Onayı

 1. Dilekçe
 2. Tapu
 3. Çap
 4. Aplikasyon Krokisi
 5. İmar durumu
 6. İnşaat istikamet rölevesi
 7. Mimari (dört takım) ve kanal bağlantı projeleri (2 takım)
 8. Noterden taahhütname
 9. Harç makbuzu
 

Yol Projesi ve Kırmızı Kot Onayı

 1. Dilekçe
 2. Tapu
 3. Çap
 4. Aplikasyon krokisi
 5. İmar durumu
 6. İnşaat istikamet rölevesi
 7. Ücret bedeli
 

İş Bitirme Kabul Belgesi Verilmesi

 1. Dilekçe
 2. Tretuar alanını gösteren bina cephe fotoğrafı
 3. Ücret bedeli
 

Kanal Rabıt Bağlantısı

 1. İSKİ Sultanbeyli Şube Müdürlüğünden alınacak Alt Yapı Ruhsat Formu ( İĞDAŞ, AYEDAŞ ve Telekom tarafından onaylanacak)
 2. İnşaat ruhsatı fotokopisi (parseldeki her bina için ayrı ayrı)
 3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tasdikli mimari projenin, tüm kurumların onayını içeren başlık sayfasının fotokopisi
 4. Tasdikli mimari projenin sonundaki İSKİ tasdikli vaziyet planı ve kesitlerinin fotokopisi (İSKİ tasdikleri dâhil) veya tasdikli İSKİ projesi fotokopisi.
 5. Onay harç ve ücreti
 6. Uzun metrajlı kazılarda yerinde ölçüm yapılır ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünden taşıma belgesi alınması gerekir.
 

Kanal Rabıt Arıza ve Su Bağlantı Ruhsatları İçin;

 1. İSKİ Sultanbeyli Şube Müdürlüğünden alınacak Altyapı Ruhsat Formu (İGDAŞ, AYEDAŞ ve Telekom tarafından onaylanacak.)
 2. Ücret makbuzu
 3. Uzun metrajlı kazılarda yerinde ölçüm yapılır ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünden taşıma belgesi alınması gerekir.
 

Elektrik Bağlantı Ruhsatı İçin;

 1. AYEDAŞ tan alınacak Altyapı Ruhsat Formu (İGDAŞ, İSKİ ve Telekom tarafından onaylanacak)
 2. Ücret makbuzu
 3. Uzun metrajlı kazılarda yerinde ölçüm yapılır ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünden taşıma belgesi alınması gerekir.
 

Yağmur Suyu Hattı Bağlantısı, İzolasyon ve Sondaj Kazısı

 1. Dilekçe
 2. Yerinde yapılacak olan ölçümden sonra düzenlenecek kazı ruhsatının diğer kurumlar tarafından onaylanması (İGDAŞ, AYEDAŞ İSKİ ve Telekom)
 3. Ücret makbuzu
 4. Uzun metrajlı kazılarda yerinde ölçüm yapılır ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünden taşıma belgesi alınması gerekir.
 

Resmi Kurumların Tranşe Ruhsatları

 1. Resmi Kurumlarca düzenlenen ve tasdik edilen Altyapı Ruhsat Formu (kazı yapılacak yerin krokisi, metrajı ve zemin kaplama cinsi belirtilerek)
 2. Uzun metrajlı kazılarda yerinde ölçüm yapılır ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünden taşıma belgesi alınması gerekir.

1.1. ALTYAPI ÇALIŞMALARI

1.1.1. Yol Açma, Bakım-Onarım Çalışmaları
1.1.1.1. Yol Açma Çalışması

Alemdağ Nişantepe Mahallesi; Fatih Sultan Mehmet Caddesi devamı, Dumlupınar sokak devamı, Cumhuriyet Caddesi, Selim Sokak, İncir Sokak, Has Sokak’ta dahil olmak üzere 3900 m yol açma çalışması yapıldı.
Alemdağ Reşadiye Köyü; Reşadiye Şifa Sokakta 200 m yol açma çalışması yapıldı
Çekmeköy Merkez Mahallesi; Eski Üsküdar Caddesi Taha Sokak 200 m yol açma çalışması yapıldı. Adnan Kahveci Caddesi 1.100 m yol açma çalışması yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arkası ve bağlantılı sokaklarında yol açma çalışması 1600 m halen devam ediyor.
Taşdelen Aydınlar Mahallesi; Burçak sokakta 50.00 m yol açma çalışması yapıldı.
Taşdelen Güngören Mahallesi; Başaran sokakta 170.00 m yol açma çalışması yapıldı.
1.1.1.2. Agrega Ve Stabilize Malzeme Serimi Çalışması
Belediyemiz sınırlarındaki cadde ve sokaklarda bozulan yollara dolgu malzemesi olarak, asfaltlama çalışmalarında alt yapı malzemesi olarak kullanılmak ve gerektiği yerlerde serilmek üzere 1.500 ton stabilize malzeme ve 6.200 ton agrega alınmış ve gerekli yerlere serilerek kullanılmıştır.
Alemdağ Nişantepe Mahallesi; Cumhuriyet Caddesi, İncir Sokak (Erkek Lisesi Önü), Gül Sokak, Fulya Sokak, Orkide Sokak, Portakal Sokak, Kartopu Sokak, Gerdanya Sokak, Dumlupınar Sokak, Has sokak, toprak sokak, düz sokak, orman sokak ve bağlantılı sokaklarında olmak üzere toplam 3000.00 m stabilize serim ve Çiğdem Sokakta 1.000.00 m asfalt kırığı serim çalışması yapıldı.
Alemdağ Çatalmeşe Mahallesi; Dereboyu Caddesinde, 168.170,171.173,174. Farklı sokaklarda 1.400,00 m stabilize serimi yapıldı.
Alemdağ Reşadiye Mahallesi; Reşadiye Caddesi Kamerya Sokak, Hisar Sokak, Yeliz Sokak, Fırın Sokak, Dutluk Sokak ve Gürgen Sokakta olmak üzere toplam 1.800 m stabilize serim çalışması yapıldı.
Çekmeköy Merkez Mahallesi; Eski Üsküdar Caddesi Taha Sokak, Adnan Kahveci Caddesi, Atış Sokak, Durmuşoğlu Sokak, Aşıklar Çayırı Sokakta 1.600 m stabilize serimi yapıldı.
Taşdelen Aydınlar Mahallesi; Burçak sokak da 50,00 m stabilize serimi yapıldı.
Taşdelen Güngören Mahallesi; Başaran sokak da 170,00 m stabilize serimi yapıldı.
1.1.1.3. Asfalt Yol Tamiri Yapılması
Belediyemiz sınırlarındaki cadde ve sokaklarda bozulan yollarda asfalt yaması yapılması kapsamında ilçe bazında 6.000 ton asfalt yaması çalışmalarına başlanılmış ve bu çalışmalar tamamlanmıştır. (mahalle/sokak/miktar bazında bilgi)
1.1.1.4. Asfalt Yol Yapım ve Bakımı
22.500 ton asfalt yol yapım işi ihale edilmiş ve bu çalışmalarda bitirilerek tamamlanmıştır. (mahalle/sokak/miktar bazında bilgi)
Yapılan çalışmalarla ilçemizi çağdaş kentsel bir görünüme kavuşturmak, halkımıza Çekmeköy ilçesinde yaşamanın ayrıcalığını hissettirmek amaçlanmaktadır.

 


Asfalt Döküm Çalışmalarından Görüntüler

 

1.1.1.5. Bordür ve Tretuvar Yapım İşleri
Çekmeköy İlçesi Hamidiye, Mehmet Akif ve Mimar Sinan Mahalleleri’nde bordür ve tretuvar, Çamlık Merkez Mahallesi’nde bordür – tretuvar bakım ve onarım çalışmaları için projeler hazırlanmış ve bu mahallelerde bordür ve tretuvar çalışmaları yapılarak bu çalışmalar tamamlanmıştır.

 

 

Hamidiye Mahallesi: Hamidiye Mahallesi’nde 4.800 m beton bordür, 2.300 m drenaj taşı, 1.500 m oluklu bordür ve 25.500 m² parke taşı döşenmiştir.
Mehmet Akif Mahallesi: Mehmet Akif Mahallesi’nde 2.600 m beton bordür, 1.200 m drenaj taşı, 350 m oluklu bordür ve 14.500 m² parke taşı döşenmiştir.
Mimar Sinan Mahallesi: Mimar Sinan Mahallesi’nde 4.200 m beton bordür, 815 m drenaj taşı, 1.200 m oluklu bordür ve 12.000 m² parke taşı döşenmiştir.

1.1.1.6. Bordür – Tretuvar Bakım ve Onarımı 

Çamlık Merkez Mahallesi’nde bordür – tretuvar bakım ve onarım çalışmalarında 5.000 m beton bordür ve 2.750 m² parke taşı döşenmiştir. 2009 yılında toplamda 16.600 m beton bordür, 4.315 m drenaj taşı, 3.050 m oluklu bordür ve 54.750 m² parke taşı döşenmiştir.

 

 

1.1.2. Dere Islah ve Temizlik Çalışmaları
1.1.2.1. Dere Temizliği

Alemdağ Merkez Mahallesi; Merkez Mahallesinde orman kenarında bulunan derede 150 m temizlik yapıldı.
Alemdağ Çatalmeşe Mahallesi; Çatalmeşe Mahallesinde bulunan derede 100 m dere temizliği yapıldı
Taşdelen Bölgesi; Palamut deresi Öztürk Caddesi altında köprü geçişleri ile birlikte 50 m dere temizliği yapıldı.
Çekmeköy Merkez Mahallesi; Köy içi deresinde köprü geçişleri ve etraflarında 1.000 m dere temizliği yapıldı
Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi; Kemerde deresinde dere geçişleri ve dere hattı boyunca 250 m dere temizliği yapıldı
1.1.2.2. Dere Geçişleri
Alemdağ Nişantepe Mahallesi; Dumlupınar Caddesi ve Caddeye bağlanan Sokakların dere üstünden geçen geçişlerinde 2*1000 lik çapta künkler döşenerek toplam 200 m olmak üzere dere geçişi yapılmıştır.

1.1.3. Atık Su -İçme Suyu -Yağmur Suyu Kanal Yapım ve Bakım Çalışmaları

1.1.3.1. Atık Su Kanal Hattı Çalışması
Alemdağ Nişantepe Mahallesi; Nişantepe Mahallesi Has Sokak’ta 400 m atık su kanal çalışması tarafımızdan yapıldı.
Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi; Emin Sokak ta bulunan Çekmeköy İlköğretim Okulunun kanal hattında bulunan sorundan dolayı İ.S.K.İ.’ye 100 m kanal hattı yaptırıldı.
Taşdelen Kirazlıdere Mahallesi; Fevzi Çakmak Caddesinde atık su kanalına ihtiyaç duyulduğundan İ.S.K.İ. ye 100 m kanal hattı yaptırıldı
Ömerli Koçullu Köyü; Koçullu Köyü ve Kadirova’da İ.S.K.İ. atık su kanal hattı yaptırıldı ve asfalt yama çalışması tamamlandı.
1.1.3.2. İçme Suyu Hattı Yapımı
Ömerli Koçullu Köyü: Koçullu Köyü ve Kadirova bölgelerinde İ.S.K.İ. ye içme suyu yaptırıldı ve hat tamamlandı ve asfalt çalışması devam ediyor
Alemdağ Reşadiye Köyü: Şehit Murat Caddesi ve bağlantılı sokaklarında içme suyu hattı bulunmaması sebebiyle İ.S.K.İ.’ye içme suyu hattı yaptırıldı.
1.1.3.3. Yağmursuyu Kanalı Yapılması
Çekmeköy merkez mahallesi Köroğlu ve Keçiağılı caddesinde yaklaşık 750 m, M. Sinan Caddeleri ve Necip Fazıl Caddesinde 705 m, Alemdağ Merkez Mahallesi Elmalı Sokak ve 145. Sokak ile Taşdelen Çamlık Mahallesi Buluş Sokak’ta toplam 600 m yağmursuyu kanalı yapılmıştır. Ayrıca Çekmeköy Çamlık Mahallesi sınırlarında bulunan Bahar Sokak’ta yağmursuyu kanalı yapımına ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyacı karşılamak üzere söz konusu iş ihale edilmiş toplam 418 m yağmursuyu kanalı yapılmıştır. İlçe sınırlarımız dâhilinde toplanda yaklaşık 2473 m yağmursuyu hattı yapılmıştır.

 

 

1.2. ÜST YAPI HİZMETLERİ
1.2.1. Taşdelen Ek Hizmet Binası Tadilatı

Taşdelen Ek Hizmet Binasının bakım onarım ve tadilatının yapılması için uygulama projeleri hazırlanarak, tamirat ve tadilat çalışmaları yapılmış ve neticesinde belediyemize kullanışlı, modern bir hizmet binası kazandırılmıştır.

Taşdelen Ek Hizmet Binasının eski hali

 

Taşdelen Ek Hizmet Binasının yeni hali

 

1.2.2. Belediye Hizmet Binasının Yapımı Hazırlık Çalışmaları
Tüm birimlerin tek çatı altında toplanarak daha verimli bir hizmetin sunulabilmesi amaçlı Belediye Başkanlık Binası yapımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla ilgili proje ve gerekli etütler daha önceden hazırlanmış olup, bina inşaatına başlanabilmesi için hafriyat alımı ve nakli işinin bitirilmesi gerekmiştir. Bu nedenle hizmette süreklilik ve verimlilik ilkesi gereği söz konusu belediye binasının yapılacağı alanda hafriyat alımı ve nakli çalışmaları 15.06.2009 tarihi itibariyle bitirilmiştir. Çalışma sonucunda aşağıda belirtilen iş kalemleri ve miktarlar gerçekleştirilmiştir.

 

Sıra No

İmalatın Cinsi

Miktarı

1

Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (m3)

12.000,00   

2

Şantiye dışına kamyonla kazı malzemesi ve moloz nakli (Ton)

24.000,00

 

1.2.3. Araç Garajı ve Depo Sahası Düzenlemesi

Alemdağ Ekşioğlu Mahallesi mezarlık yolu, su deposu yanında bulunan arazinin Çekmeköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait araç garajı ve depo sahası olarak düzenlenmiştir.