İhaleler


Belediyemiz sınırları içerisindeki Belediyemizin mülkiyetinde bulunan, Belediyemizin  hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar üzerine, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları  Kurulumu yapılması ve kurulum yapılan alanların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 10 (on) yıllığına kiralanacaktır. İhale, Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No:5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 2. Kattaki Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

  1. Şartname bedeli 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir.
  2. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
  3. İHALEYE İLİŞKİN

İhale tarihi: 28.02.2019saat:09:30 Belediye Merkez Hizmet Binası 2. Kat Encümen Salonu

Muhammen kira bedeli bir yer için( aylık):55,00 (Elli Beş Türk Lirası ) TL+KDV

Muhammen kira bedeli On yer için( aylık):550,00 (Beş Yüz Elli Türk Lirası ) TL+KDV

Geçici teminat miktarı:198,00 (Yüz Doksan Sekiz Türk Lirası ) TL

İhale Usulü :2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4.İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

            2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılan şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye giremezler. Bu yasayı saymayarak ihaleye girenler hakkında ise üzerlerine ihale yapılmış bulunsa dahi, ihale bozularak geçici teminatları ve mukavele yapılmış ise mukaveleleri feshedilerek kesin teminatları irat kaydedilir.

5.İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

            İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

  1. GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgâh belgesi ve tebligat için adres beyanı,

2- Nüfus cüzdan sureti,

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”

8- Belediyeye borcu olmadığına dair belge

  1. TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişinin sicilinin kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili makamdan) tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri,

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Derneklerden; Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,

8- Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.

6.TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH

-İstekliler tekliflerini en son 28/02/2019 tarihinde saat 09:30’a kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na   teslim edeceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

-Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.                                                                            

                                                                                                                                           

İLAN OLUNUR.